h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี


     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี     

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน กสทช https://broadcast.nbtc.go.th
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิดีทัศน์ จาการประชุมคณะรัฐมนตรี ประวันที่ 11 ตุลาคม 2559

          1 การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ 2 ของกระทรวงการต่างประเทศ

          2 WTD Tourism for All ของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา

          3 สรุปผลการตรวจติดตามผลการบริหารกองทุนต่างประเทศและการเข้าพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการศึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศและระบบประกันสังคม ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ของกระทรวงพลังงาน

 

วิดีทัศน์ จาการประชุมคณะรัฐมนตรี ประวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

          1 งานรวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงคมนาคม

          2 ประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ACMECS SUMMIT ครั้งที่ 7 ณ กรุงฮานอย สาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ของกระทรวงการต่างประเทศ

          3 ผลการจัดแสดงสินค้าโลจิสติกส์ ครั้งที่ 13 (TILOG-LOGISTIX 2016) ของกระทรวงพาณิชย์

          4 ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพารา และความคืบหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

          5 การเปิดใช้งานและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเชื่อมต่อระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass ภายใต้ระบบเก็บค่าผ่ารทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System: ETCS)

          6 รถไฟทางคู่ขนานของกระทรวงคมนาคม

          7 ข่าวกิจกรรมการเปิดนิทรรศการการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

คณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 6 เรื่อง และ ข่าวนายกรัฐมนตรีมอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ต้อนรับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ จำนวน 1 เรื่อง

          1.สารคดีทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ตอนที่ 1 ของกระทรวงวัฒนธรรม
          2.เชื่อมทางสร้างความปลอดภัยใส่ใจทุกคน ของกระทรวงคมนาคม
          3.ผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
          4.ผลการจัดงาน Creative Thailand และงานแสดงสินค้า BIG+BIH-October 2016 ของกระทรวงพาณิชย์
          5.โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมนี ของกระทรวงศึกษาธิการ
          6.รายงานผลการประชุมมอบหมายนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดพ.ศ. 2559 - 2560 ไปสู่การปฏิบัติ ของกระทรวงยุติธรรม

          7.  ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปินส์ ถวายราชสักการะพระบรมศพ เมื่อบ่ายวันที่ 9 พ.ย. 59 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 กองทัพอากาศดอนเมือง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในการเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในการนี้ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้กล่าวถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และราชอาณาจักรไทยมีความสัมพันธ์อันยาวนาน และมีประวัติศาสตร์แห่งเกียรติยศร่วมกันภายใต้ร่มพระบารมี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นแบบอย่างของความดีงามให้กับประชาชนชาวฟิลิปปินส์และนานาอารยประเทศทั่วโลก (ภาพประกอบ)

 

วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 5 เรื่อง 
          1.สารคดีทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ตอนที่ 2 ของกระทรวงวัฒนธรรม
          2.นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกปี 2559 ของกระทวงการต่างประเทศ
          3.รายงานผลการดำเนินงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ
          4.รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ของกระทรวงยุติธรรม
          5.รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รายการวีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 

รายการที่นำเสนอในวาระการบรรยายสรุปเรื่องสำคัญ
          1. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (กชท.) ไทย-มาเลซีย ครั้งที่ 53 ของกระทรวงกลาโหม
          2. ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน-ญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการ ของกระทรวงกลาโหม
          3. รายงานผลการดำเนินงานจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ตลาดเกษตรดิจิทัล” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          4. ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนา      เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
          5. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขยายตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ “Quality Leisure Destination” เพื่อสร้างนักท่องเที่ยวคุณภาพ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 ส่งข่าวโดย : ยุวลักษณ์ โรมบรรณ   เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2559 เปิดอ่าน: 24 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107